วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา

..........เทคในโลยีการศึกษา..........

* ความหมาย * เทคโนโลยีการศึกษา มีบทบาทในการศึกษามากขึ้นทำให้กระบวนการเรียนการสอน การเรียนรู้ของผู้เรียน วิถีชีวติของบุคคลและสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเปนอย่างมาก

* ความหมาย * เทคโนโลยีการสอนเป็นภาพของการแสวงหาแนวทาง และวิธีการปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่เนื่องจาก "การสอน" กับ "การศึกษา" มีความหมายใกล้เคียงกัน อาจทำให้เกิดความสับสนในการตีความและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจไม่ชัดเจน

* เปรียบเทียบความหมาย*
1. วิธีการแก้ปัญหาเทคโนโลยีการศึกษาทำโดยการนำเอา ทรัพยากรการเรียนรู้ (learning resources) ซึ่งได้รับการเลือกสรรแล้วมาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ส่วนเทคโนโลยีการสอน ทำโดยการนำเอา องค์ประกอบของระบบการสอน (instructional system component) ซึ่งได้รับการออกแบบทดลองและเลือกสรรแล้วมารมกันเข้าเป็นระบบการสอนที่สมบูรณ์
2. เทคโนโลยีการศึกษาจะนำกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การนำไปใช้ และการประเมิน การแก้ปัญกาต่างๆ จะถูกจำแนกออกมาในลักษณะของ บทบาทหน้าที่ของพัฒนาการด้านการศึกษา (educational development fuction) ส่วนเทคโนโลยีการสอนจะนำกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การนำไปใช้ และการประเมิน การแก้ปัญกาต่างๆ จะถูกจำแนกออกมาในลักษณะของ บทบาทหน้าที่ของพัฒนาการด้านการสอน (instructional development fuction)
3. เทคโนโลยีการศึกษาจะนำเอากระบวรการประสานบทบาทหน้าที่ต่างๆ จะถูกจำแนกออกมาในลักษณะ บทบาทหน้าที่การจัดการด้านการศึกษา (educational managment function) ส่วนเทคโนโลยีการสอนจะนำเอากระบวรการประสานบทบาทหน้าที่ต่างๆ จะถูกจำแนกออกมาในลักษณะ บทบาทหน้าที่การจัดการด้านการสอน (instructional managment)

1 ความคิดเห็น:

yo_ople กล่าวว่า...

อยากทำได้มั้งน่ะ